Co wiemy o inwestycji Eggera w Biskupcu

Austriacka firma Egger, chce zainwestować co najmniej 789 mln zł w Biskupcu. Wkrótce przyjmie 300 osób, a docelowo ma tam znaleźć zatrudnienie 1000 pracowników. Na 85 hektarach będzie produkować przede wszystkim płyty wiórowe. Tyle wie większość z nas, ale co z resztą szczegółów? Kilka z nich przeczytacie tu.

W ramach przedsięwzięcia powstaną następujące budynki i budowle powiązane ze sobą technologicznie:

– instalacje technologiczne – budynki: produkcji, kotłowni, przygotowania drewna z recyklingu, przygotowania trocin, przygotowania mokrych wiórów, suchych wiórów, uszlachetniania papieru, powlekania kontaktowego, dalszego uszlachetniania oraz suszarnia;
– instalacje magazynowe – magazyn surowych płyt wiórowych (magazyn wysokiego składowania), magazyn papieru surowego, magazyn wysokiego składowania (uszlachetnianie papieru), magazyn wyrobów gotowych, magazyn z suwnicą, plac składowy;
– instalacje uzupełniające – stacja transformatorowa, systemy pomiar.w i automatyki, sieć teleinformatyczna, system monitoringu z systemem alarmowym, trzy studnie głębinowe na pobór wód do celów technologicznych i sanitarno-bytowych, kanalizacja z podczyszczeniem ścieków deszczowych, sieci wodne, dwa zbiorniki na ścieki deszczowe (kategorii I i II) , stacja tankowania gazu, stacja benzynowa z paliwem diesel, myjnia;
– instalacja przeciwpożarowa;
– budynek techniczny;
– budynek administracyjny;
– budynek socjalny;
– portiernia (wjazd główny);
– portiernia (plac składowy drewna);
– drogi, place manewrowe, dwa parkingi w centralnej i zachodniej części terenu;
– bocznica kolejowa podłączona do linii kolejowej Mrągowo-Biskupiec;
– ogrodzenie.

Istotnym elementem zakładu będzie kotłownia na biomasę o mocy 55 MW. Projektowany układ technologiczny i techniczny zapewni odzysk ciepła ze spalania biomasy na potrzeby własne zakładu. Do zasilania źródeł spalania wykorzystywana będzie naturalna biomasa odpadowa, a przede wszystkim resztki drewna wytwarzane przy produkcji (np. kora, drewno, pył drzewny z przesiewania i szlifowania) oraz drewno z odzysku, w tym opakowania drewniane i odpady drzewne, drewno budowlane i pochodzące ze zburzenia budynków, niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami mogącymi zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, odpady z płyt wiórowych i OSB czy granulat z obróbki wiórów.

Prace budowlane prowadzone będą przez 16 godzin na dobę przez 6 dni w tygodniu (bez niedziel i świąt państwowych), przy założeniu prowadzenia prac przez 12 miesięcy.

Zgodnie z założeniem Inwestora, w trakcie projektowania obiektu przemysłowo-usługowego zostaną przeprowadzone nasadzenia nowych drzew i krzew.w, zgodnie z przyszłym projektem zieleni. Założono w koncepcji, że między 2-10% terenu inwestycji będzie objęta terenami zieleni zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zastosowane w zakładzie technologie będą oszczędne w gospodarowaniu wodą, paliwami i surowcami i nie będą powodować nadmiernych emisji do środowiska. Magazynowanie, produkcja i dystrybucja gotowych produkt.w będzie prowadzona przy zastosowaniu skutecznych i efektywnych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych ograniczających ryzyko związane z wystąpieniem awarii przemysłowej skutkującej pożarem.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza minimalizowana będzie przy pomocy palnik.w niskoemisyjnych, filtr.w workowych, cyklon.w, mokrego elektrofiltru, oczyszczacza biologicznego oraz oczyszczacza mokrego na hali pras. Wszystkie ww. technologie uznawane są za najlepsze dostępne techniki redukcji emisji w tej gałęzi przemysłu.

Dowiedz się więcej i zapoznaj z decyzją środowiskową wydaną na początku tego roku. → Decyzja środowiskowa ←

You may also like

2 comments

Sign In

Reset Your Password